Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІНТЕГРО
Фонд Країна Добродій
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область
Парламентський клуб НУО
Українська гельсинська спілка з прав людини
Портал Громадський простір

 

 НОВИНИ


Комiсiя ООН з прав людини потребує змін, вважає Асоціація Міжнародна Амністія

26 квітня, 2004 р.

    Найголовнiший орган ООН з прав людини - Комiсiя ООН з прав людини, продемонстрував свою неспроможнiсть i вiдсутнiсть полiтичноi волi щодо подолання серйозних порушень прав людини, заявила 23 квiтня 2004 року Мiжнародна Амнiстiя на пiд час закриття 60-i сесii Комiсii ООН з прав людини.
    
    Незважаючи на деякi позитивнi зрушення, робочi методи Комiсii потребують негайного реформування.
    
    "Робота Комiсii ООН з прав людини продемонструвала, що для виконання свого завдання захищати права людини та засуджувати насильство, де б воно не траплялося, вона повинна бути реформованою", - заявила Мiжнародна Амнiстiя.
    
    Вiдзначаючи певне задоволення резолюцiями по Бiлорусi та Народно-Демократичнiй Республiцi Корея, а також заявами Голови Комiсii щодо Гаiтi та Непалу, Мiжнародна Амнiстiя вiдзначаe неспроможнiсть Комiсii вправлятися з багатьма iншими серйозними кризовими ситуацiями з прав людини.Комiсiя не прийняла проектiв резолюцiй по Китаю, Чеченськiй Республiцi, Зiмбабве та в'язнях Гуантанамо Бей.
    
    Комiсiя i надалi крiзь пальцi дивиться на те, як у багатьох краiнах свавiльно та систематично порушуються права людини. Краiни, де є серйознi порушення прав людини були згаданi у заявi Голови Комiсii або у порядку денному як такi, що потребують порад, допомоги i технiчноi спiвпрацi, внаслiдок чого створюeться враження, нiби цi проблеми можна подолати виключно за допомогою технiчноi розбудови.
    
    Безкiнечне застосування процедури "жодноi дii" не дало можливостi обговорити резолюцii по Китаю та Зiмбабве. Дискусiя щодо ситуацii з правами людини в Iзраiлi та на Окупованих Територiях носить виключно полiтичний характер. Абсолютна неспроможнiсть Комiсii дiяти стосовно становища з правами людини в Iраку стала яскравим прикладом ii нездатностi вирiшувати найгострiшi правозахиснi проблеми сьогодення.
    
    "Навiть через рiк пiсля вiйни, Iрак i надалi переживаe важкий перехiдний перiод трансформацii вiд жорстокоi диктатури, де масово порушувалися права людини, до уряду, де, як ми сподiваeмося, права людини будуть поважатися. Настав час для Комiсii зробити крок уперед - захист прав людини, пiдтриманий монiторингом, допомогою та спiвпрацею життeво необхiднi для успiшного
    завершення такого переходу", - заявила Мiжнародна Амнiстiя.
    
    Мiжнародна Амнiстiя вiтає рiшення Комiсii призначити незалежного експерта для допомоги Верховному Комiсару ООН з прав людини вивчати питання зв'язку мiж порушеннями прав людини та заходами по боротьбi з тероризмом. "Це дуже хороша iнiцiатива,проте Комiсiя з прав людини повинна створити дieвий механiзм монiторингу глобального впливу антитерористичних заходiв на права людини. Вiн повинен бути залучений до дослiджень по краiнах, i до безпосереднiх дiй з вiдповiдними державами", - заявила органiзацiя.
    
    Мiжнародна Амнiстiя глибоко розчарована тоном, в якому велася дискусiя щодо сексуальноi орieнтацii. Постiйно вживалася образлива i принижуюча мова. "Комiсiя ще раз вiдступилася вiд захисту людей, якi страждають вiд серйозних порушень прав людини лише через свою сексуальну орieнтацiю та гендерну iдентичнiсть. Експерти Комiсii довгий час доводили, що сексуальнi
    права - це теж права людини, проте сама Комiсiя i надалi не може або ж не хоче втiлювати в життя цi висновки", - завила органiзацiя.
    
    Мiжнародна Амнiстiя серйозно стурбована жорстким, нестримним i нерiдко спрямованим проти особистостей критицизмом у бiк експертiв Комiсii з прав людини. Це означаe вiдмову певноi частини урядiв пiдтримувати та спiвпрацювати з механiзмами Комiсii з прав людини.
    
    Як позитивне зрушення, Мiжнародна Амнiстiя вiтаe важливу увагу, яку Комiсiя придiлила питанню викорiнення насильства щодо жiнок. Значна кiлькiсть ораторiв присвячувала цiй проблемi багато часу. Резолюцiя Комiсii вiдверто засуджуe насильство щодо жiнок в усiх формах, закликаe держави викорiнити це насильство та надаe повноваження Спецiальному Доповiдачу ООН з питань насильства щодо жiнок розробити показники рiвня насильства щодо жiнок та спроб держав викорiнити його. Це важливий конкретний крок уперед на шляху кращоi iмплементацii на нацiональному та мiсцевому рiвнях прав жiнок на свободу вiд насильства.
    
    Ще одним позитивним моментом e те, що Комiсiя вперше розглянула проблему вiдповiдальностi бiзнесових корпорацiй за права людини i поставила ii на порядок денний Комiсii. Комiсiя визнала необхiднiсть посилення стандартiв щодо вiдповiдальностi за дотримання прав людини транснацiональних корпорацiй та iнших бiзнесових компанiй.
    
    Мiжнародна Амнiстiя також вiтаe прийняття Резолюцii щодо смертноi кари переважною бiльшiстю голосiв. Цей факт демонструє прогрес та зростання мiжнародноi пiдтримки повного скасування смертноi кари.
    
    На початку сесii Мiжнародна Амнiстiя закликала Комiсiю до внутрiшнiх реформ та прийняття прозорих та об'eктивних критерiiв щодо вибору краiн, по яких приймаються резолюцii, а також до ефективнiшоi системи монiторингу та оцiнки iмплементацii державами рекомендацiй Комiсii.
    60 та сесiя Комiсii фактично завершила роботу 23 квiтня 2004 року. Проте уряди, Верховний Комiсар ООН з прав людини та ii Офiс, а також неурядовi органiзацii повиннi визнати необхiднiсть розробки i втiлення корiнних реформ, якi дозволять Комiсii виконувати мiсiю щодо пропаганди i захисту прав людини.
    
    За додатковою iнформацieю звертайтеся до прес-офiцера Мiжнародного Секретарiату Мiжнародноi Амнiстii (Лондон, Велика Британiя): +44 20 7413 5566
    
    
    Джерело : Мiжнародна Амнiстiя (Україна)


Чи вважаєте ви за необхідне реформувати ООН?
Так
Ні
ООН потрібно ліквідувати, а не реформувати