Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 ПУБЛІКАЦІЇ -- Найважливіші законопроекти


На розсуд громадськості: Проект закону - Про особливості застосування Закону України Про вибори Президента України” при повторному голосуванні ______ грудня 2004 року

   
    Проект
    
    Вноситься народними депутатами України
    А.Матвієнком,
    Ю.Ключковським,
    І.Іванчо,
    В.Асадчевим
    В.Бондаренком
    ЗАКОН УКРАЇНИ
    
    Про особливості застосування Закону України Про вибори Президента України” при повторному голосуванні ______ грудня 2004 року
    
    З метою забезпечення реалізації громадянами України їх конституційних виборчих прав, дотримання засад загальних, рівних, вільних і справедливих виборів як основних принципів виборчого права, встановлених Конституцією України та міжнародно-правовими актами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, при проведенні повторного голосування з виборів Президента України _____ грудня 2004 року Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
    
    І. Встановити, що Закон України “Про вибори Президента України” при повторному голосуванні ________ грудня 2004 року застосовується з такими особливостями:
    1. Верховна Рада України за поданням Президента України призначає новий склад Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому Конституцією України та Законом України “Про Центральну виборчу комісію” з дотриманням особливостей, визначених цією статтею.
    Президент України вносить до Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії, а також одночасно вносить подання про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії з урахуванням пропозицій депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України та з забезпеченням паритетного представництва кандидатів на пост Президента України, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування.
    Верховна Рада України розглядає та приймає рішення за поданням Президента України, яке передбачене частиною другою цієї статті, наступного дня після внесення подання.
    2. Центральна виборча комісія після призначення її членів відповідно до статті 1 цього Закону не пізніше як за 15 днів до дня повторного голосування утворює територіальні виборчі комісії.
    Територіальна виборча комісія утворюється у складі голови, секретаря та членів комісії (разом 10 осіб) в порядку, встановленому статтею 23 Закону України “Про вибори Президента України” з особливостями, встановленими цією статтею.
    Дільничні виборчі комісії утворюються відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніше як за 10 днів до дня повторного голосування в порядку, встановленому статтею 24 Закону України “Про вибори Президента України” з особливостями, встановленими цією статтею, у складі голови, секретаря та членів комісії:
    - разом 12 осіб – для дільниць з кількістю виборців до 1500 осіб;
    - разом 16 осіб – для дільниць з кількістю виборців понад 1500 осіб.
    Кандидати на пост Президента України, які включені до бюлетеню для повторного голосування (далі – кандидати), або їх довірені особи у загальнодержавному виборчому окрузі не пізніше як за 17 днів до дня повторного голосування вносять до Центральної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій – по п‘ять кандидатур до кожної комісії.
    Довірені особи кандидата не пізніше як за 12 днів до дня повторного голосування вносять до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій – по шість або по вісім кандидатур до кожної комісії відповідно до частини третьої цієї статті.
    При формуванні складу територіальних та дільничних виборчих комісій вимога щодо обов‘язковості проживання члена виборчої комісії у межах відповідного територіального виборчого округу або міста, на території якого розташований цей округ (частина шоста статті 23 та частина десята статті 24 Закону України “Про вибори Президента України”), не застосовується.
    До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі, не можуть бути включені працівники цього закладу.
    Рішення про внесення змін до складу виборчих комісій приймається не пізніше, як за два дні до дня повторного голосування. Рішення відповідних виборчих комісій про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії, прийняті пізніше, ніж за два дні до дня проведення повторного голосування, є недійсними.
    Повноваження територіальної чи дільничної виборчої комісії не можуть бути припинені достроково.
    Рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж кандидата.
    При утворенні територіальних виборчих комісій Центральна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата рівну кількість посад голови та секретаря територіальних виборчих комісій (з можливим відхиленням від рівності на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії). Голова та секретар територіальної виборчої комісії повинні бути представниками різних кандидатів.
    При утворенні дільничних виборчих комісій в межах територіального виборчого округу забезпечується рівна кількість посад голови та секретаря дільничних виборчих комісій (з можливим відхиленням від рівності на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії) окремо для малих, середніх та великих виборчих дільниць. Голова та секретар дільничної виборчої комісії повинні бути представниками різних кандидатів
    3. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 10 днів до дня повторного голосування виготовляє новий примірник списку виборців для повторного голосування на звичайній виборчій дільниці на основі списку виборців, що використовувався під час голосування 31 жовтня 2004 року, з урахуванням уточнень, внесених до нього в порядку, встановленому Законом України “Про вибори Президента України”.
    Особи, включені до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень на право голосу у день виборів, до списку виборців для повторного голосування не включаються.
    Список виборців має наскрізну нумерацію виборців та наскрізну нумерацію аркушів, кожен аркуш списку виборців містить інформацію про кількість виборців, внесених до списку та кількість його аркушів. Підписи голови та секретаря комісії, печатка комісії ставляться на кожному аркуші списку виборців.
    Дільнична виборча комісія отримує від територіальної виборчої комісії список виборців для повторного голосування не пізніше наступного дня після його виготовлення і невідкладно надає його для загального ознайомлення. Уточнення списку виборців проводиться в порядку, встановленому статтями 34 – 35 Закону України “Про вибори Президента України”. При цьому зміни до виборчих списків на підставі відкріпних посвідчень не вносяться.
    Органи реєстрації актів цивільного стану надають кожній дільничній виборчій комісії списки осіб, які проживали на території цієї дільниці та померли після 31 березня 2002 року. При виявлені таких осіб у списку виборців вони виключаються зі списку головою та секретарем дільничної виборчої комісії. Виключення зі списку здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується підписом голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі “примітки”
    Для контролю за списками виборців довірена особа кандидата має право отримати копію списку виборців по кожній виборчій дільниці відповідного територіального виборчого округу на паперовому та (або) електронному носії.
    Голова та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування мають право виправляти неточності та технічні описки у списку виборців, а саме: неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження (крім виборців 1986 року народження), номера будинку чи квартири місця проживання – у разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для реалізації права голосу на виборах Президента України. Таке виправлення засвідчується підписом голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі “примітка”.
    Включення виборця до списку виборців у день голосування може здійснюватися лише на підставі рішення суду.
    Список виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній в стаціонарному лікувальному закладі складається дільничною виборчою комісією на підставі відомостей поданих керівником відповідного закладу та доданих заяв виборців про намір голосувати на цій дільниці та з проханням виключити їх із списку виборців за місцем проживання.
    4. Відкріпні посвідчення виготовляються у кількості 0,5 відсотка від кількості виборців, внесених до списків виборців.
    На бланку відкріпного посвідчення передбачається місце для номерів територіального виборчого округу та виборчої дільниці, де воно було видане; територіального виборчого округу, у якому виборець має намір проголосувати; прізвищ та підписів членів дільничної виборчої комісії – представників від обох кандидатів, які видали посвідчення; печатки дільничної комісії; підпису виборця, який отримав відкріпне посвідчення.
    Відкріпне посвідчення видається виборцю на підставі паспорту громадянина України та власноручно написаної заяви, у якій зазначається причина, з якої він не може проголосувати за місцем свого проживання, номер територіального виборчого округу, у якому він має намір проголосувати у день повторного голосування. Така заява може бути подана виборцем не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування.
    При видачі відкріпного посвідчення у паспорті громадянина України на сторінці “Особливі відмітки” два члени дільничної комісії – представники обох кандидатів, зазначають “Видано відкріпне посвідчення № (із зазначенням номера відкріпного посвідчення)” а також вказують номери територіального виборчого округу та виборчої дільниці, дату, свої прізвища та ставлять свої підписи, які засвідчуються печаткою дільничної виборчої комісії. У списку виборців в графі “Підпис виборця” зазначаються дата видачі та номер відкріпного посвідчення, у графі “Примітка” ставляться підписи членів дільничної виборчої комісії, які видали відкріпні посвідчення.
    О 20 годині останньої п’ятниці перед днем повторного голосування дільнична виборча комісія встановлює кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення, підраховує кількість наявних невикористаних бланків відповідних відкріпних посвідчень та погашає їх. В акті, який складається в двох примірниках, відповідно до частини шостої статті 75 Закону України “Про вибори Президента України”, також зазначаються номери територіальних виборчих округів, у яких мають намір проголосувати виборці, які отримали відкріпні посвідчення, та кількість таких виборців по кожному територіальному виборчому округу. Один примірник акту невідкладно передається до територіальної виборчої комісії, другий примірник акту зберігається разом з виборчою документацією. Територіальна виборча комісія не пізніше, як за 16 годин до початку голосування подає до Центральної виборчої комісії зведену інформацію про кількість виданих відкріпних посвідчень усіма дільничними виборчими комісіями відповідного територіального виборчого округу.. ЦВК не пізніше як за 12 годин до початку голосування подає до територіальних комісій інформацію про очікувану кількість виборців, які голосуватимуть за відкріпними посвідченнями.
    5. Територіальна виборча комісія складає список виборців, які мають намір проголосувати за відкріпними посвідченнями.
    Виборець, який має намір проголосувати на підставі відкріпного посвідчення, звертається до територіальної виборчої комісії територіального виборчого округу, зазначеного на відкріпному посвідченні, із заявою, яка подається разом з відкріпним посвідченням не пізніше 12 години останньої суботи перед днем повторного голосування.
    Два члени територіальної виборчої комісії – представники різних кандидатів вносять його прізвище до цього списку виборців, зазначаючи при цьому у графі “Примітки” номер відкріпного посвідчення.
    При включенні виборця до списку виборців на підставі відкріпного посвідчення зазначені члени територіальної виборчої комісії погашають відмітку про отримання відкріпного посвідчення, передбачену частиною четвертою статті 5 цього Закону, шляхом закреслення відбитку печатки дільничної виборчої комісії, що видала відкріпне посвідчення, із проставленням дати погашення та своїх підписів.
    Територіальна виборча комісія не пізніше ніж за 12 днів до дня повторного голосування визначає одну звичайну виборчу дільницю в межах територіального виборчого округу, на якій будуть голосувати виборці, включені до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень.
    Список виборців, складений територіальною виборчою комісією відповідно до цієї статті, передається двома членами виборчої комісії – представниками різних кандидатів до дільничної виборчої комісії визначеної виборчої дільниці не пізніше 13 години останньої суботи перед днем повторного голосування. Така передача засвідчується актом, що складається за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Цей список є частиною списку виборців для повторного голосування на відповідній дільниці. При цьому дільнична виборча комісія забезпечує дотримання вимоги щодо наскрізної нумерації виборців, передбаченої частиною третьою статті 4 цього Закону.
    6. Голосування за межами приміщення для голосування здійснюється лише для виборців, які є інвалідами першої групи і нездатні пересуватися самостійно. Власноручно написана заява з проханням забезпечити виборцю голосування за межами приміщення для голосування має бути подана до дільничної виборчої комісії разом з копією посвідчення інваліда не пізніше 12 години дня, що передує дню голосування.
    Голосування за межами приміщення для голосування забезпечують два члени дільничної виборчої комісії (по одному представнику від кожного кандидата).
    Забороняється проведення голосування одночасно більш ніж з однією переносною скринькою.
    7. Приміщення для голосування на спеціальній виборчій дільниці повинно мати відкритий доступ для членів комісії, офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації. Керівники відповідних закладів, установ, командири військових частин (формувань), де утворені такі дільниці зобов’язані забезпечити доступ членів комісії, офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації до приміщення для голосування.
    8. Офіційні спостерігачі, які були зареєстровані для здійснення спостереження 21 листопада 2004 року, продовжують свої повноваження без додаткового їх підтвердження під час повторного голосування ______________ 2004 року.
    Подання щодо реєстрації офіційних спостерігачів можуть вноситися в порядку, встановленому статтями 69, 70 Закону України “Про вибори Президента України” не пізніше, як за три дні до дня повторного голосування.
    Під час проведення повторного голосування на виборчій дільниці у приміщенні, де проводиться голосування, на засіданнях виборчих комісій при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчих дільницях та підсумків голосування в межах територіального виборчого округу мають право бути присутніми лише члени виборчих комісій вищого рівня, кандидати , їх довірені особи, офіційні спостерігачі від кандидатів (разом не більше чотирьох спостерігачів від кожного кандидата, незалежно від того, за чиїм поданням вони були зареєстровані), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Присутність інших осіб на таких засіданнях забороняється.
    Офіційні спостерігачі від кандидатів, іноземних держав та міжнародних організацій мають право здійснювати свої повноваження на закордонних виборчих дільницях.
    9. Виборчі бюлетені для повторного голосування виготовляються у кількості, що на один відсоток перевищує кількість виборців, які включені до списків виборців.
    Для проведення повторного голосування ____ грудня 2004 року використовуються тільки виборчі бюлетені із зазначенням номеру виборчої дільниці, виконаним поліграфічним способом.
    Виборчий бюлетень для повторного голосування ____ грудня 2004 року повинен містити лінію перегину для складання бюлетеня вдвоє.
    Виборчі бюлетені виготовляються на одному поліграфічному підприємстві (Банкнотно-монетній фабриці). Для здійснення контролю за виготовленням виборчих бюлетенів на зазначеному підприємстві, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку Центральна виборча комісія створює за поданнями кандидатів контрольну комісію у складі чотирьох осіб (по дві особи від кожного кандидата).
    Для виборчих дільниць, які відповідно до статті 6 цього Закону визначені для проведення голосування за відкріпними посвідченнями, виготовляється додаткова кількість виборчих бюлетенів, яка складає 0,5 відсотка від кількості виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі.
    10. При проведенні голосування на звичайних та спеціальних виборчих дільницях виборчий бюлетень видається виборцю, включеному до списку виборців на цій дільниці, лише за пред’явлення ним одного з документів, зазначених у пунктах 1, 7 - 9 частини другої статті 2 Закону України “Про вибори Президента України”
    11. У день повторного голосування, при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчих дільницях та підсумків голосування в межах територіального виборчого округу засідання комісій є повноважними за умови присутності на засіданні не менше половини складу відповідної виборчої комісії.
    12. Після початку голосування дільнична виборча комісія невідкладно інформує територіальну виборчу комісію про:
    1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування;
    2) кількість виборців у витягу із списку виборців для голосування за межами приміщення для голосування.
    Невідкладно після закінчення голосування, перед початком підрахунку голосів дільнична виборча комісія інформує територіальну виборчу комісію про:
    1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування;
    2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці на момент закінчення голосування;
    3) кількість виборців, які проголосували за межами приміщення для голосування;
    4) кількість виборців, які проголосували за відкріпними посвідченнями (для виборчих дільниць, визначених для проведення голосування за відкріпними посвідченнями).
    Територіальна виборча комісія передає відомості, зазначені в частинах першій та другій цієї статті, по територіальному виборчому округу до Центральної виборчої комісії через ІАС “Вибори” та телеграфом (телетайпом).
    13. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності обставин, визначених частиною першою статті 80 Закону України “Про вибори Президента України”, а також таких обставин:
    1) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш ніж на п’ять відсотків кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
    2) позбавлення офіційних спостерігачів, представників засобів масової інформації права бути присутніми під час проведення повторного голосування на виборчій дільниці у приміщенні, де проводиться голосування, на засіданнях виборчих комісій при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчих дільницях та підсумків голосування в межах територіального виборчого округу.
    14. Транспортування документів, зазначених у частині дев’ятій статті 79 Закону України “Про вибори Президента України”, здійснюється головою дільничної виборчої комісії та членом виборчої комісії – представником іншого кандидата в порядку, встановленому статтею 81 Закону України “Про вибори Президента України”.
    При цьому секретар дільничної комісії, інші члени виборчої комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до територіальної виборчої комісії, залишаються в приміщенні дільничної виборчої комісії до отримання інформації про прийняття протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією. Печатка дільничної виборчої комісії залишається в приміщенні виборчої дільниці.
    15. Скарга щодо порушень, які мали місце під час голосування, може бути подана до виборчої комісії вищого рівня або до суду – протягом двох днів після дня проведення повторного голосування. Така скарга розглядається у дводенний строк.
    Встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України в порядку, передбаченому статтею 84 Закону України “Про вибори Президента України”, здійснюється лише після закінчення строку оскарження та розгляду скарг відповідними виборчими комісіями та судами.
    16. Протокол територіальної виборчої комісії транспортується до Центральної виборчої комісії головою та членом виборчої комісії – представником іншого кандидата.
    Протоколи територіальних виборчих комісій приймаються, розглядаються та оголошуються на засіданні Центральної виборчої комісії.
    Скарга на рішення Центральної виборчої комісії, в тому числі про встановлення результатів виборів Президента України, а також дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, подається до Верховного Суду України у семиденний строк.
    
    ІІ. Прикінцеві положення.
    1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в загальнодержавному засобі масової інформації і припиняє дію після набуття повноважень новообраним Президентом України.
    2. Центральній виборчій комісії після утворення територіальних та дільничних виборчих комісій відповідно до цього Закону забезпечити передачу їм відповідного майна та виборчої документації.
    3. Кабінету Міністрів України забезпечити в установленому порядку фінансування повторного голосування, передбаченого цим Законом.
    
    
    Голова Верховної Ради В. ЛИТВИН
     України
    

Публікація від 3 грудня, 2004 р.

Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю