Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


У Києві говорять про поєднання громадянських суспільств ЄС та України.

8 лютого, 2006 р.

    6-7 лютого у Києві відбулась конференція „З’єднання громадянських суспільств ЄС та України: вирішення проблем та пошук можливостей в рамках Плану дій Україна-ЄС”. На конференцію зібрались чимало учасників: Президент Європейського економічного та соціального комітету (ЄЕСК) Анн-Марі Зігмунд, голова Делегації Європейського Парламенту у Парламентському комітеті з питань співробітництва ЄС-Україна Марек Сівєц, глава Представництва Європейської Комісії в Україні Ієн Боуг, 24 члени Комітету, представники Єврокомісії та українського уряду та понад 60 громадських організацій з усієї України. Основною метою конференції є створення можливостей для встановлення тісніших зв’язків між українськими організаціями громадянського суспільства – неурядовими організаціями, асоціаціями роботодавців, профспілками – з їхніми колегами у країнах ЄС. Діалоги і співпраця, ініційовані конференцією, допоможуть визначити спільні завдання, що вирішуватимуться у ході практичного втілення Плану дій Україна-ЄС як частини Європейської політики сусідства.
    „Ми виходимо з того, що ми маємо спільні цінності і що Київ готовий відстоювати ці цінності,” - заявила Анн-Марі Зігмунд, відкриваючи конференцію. Вона наголосила на ролі партнерств, соціального діалогу та культури у досягненні порозуміння задля проведення перетворень, що так потрібні Україні. На спільне переконання учасників, діалог між представниками організованого громадянського суспільства у ЄС та в Україні – це ключ до утвердження спільних цінностей і проведення широких суспільних обговорень з усього кола питань, можливостей і обов’язків громадськості у зв’язку з реформами, що проводяться українською владою задля виконання Плану дій Україна-ЄС.
    Конференція була задумана після візиту контактної групи Європейського економічного та соціального комітету „Східноєвропейські сусіди” до України у червні 2005 року. „Ми хочемо повернутися в Україну для подальшого проведення семінару на тему громадянського суспільства з нашими українськими партнерами, а також обговорити, яким чином найліпше підійти до цього завдання,” - сказала тоді пані Карін Алевельдт, голова Контактної групи ЄЕСК. І ось сьогодні діалог продовжується. Він приводить до розуміння того, що трансформація України і перетворення викликів на можливості потребує більш глибокого розуміння пов’язаних з цим процесів, зміцнення впливу громадянського суспільства, рекомендацій щодо організації діалогу між ЄС та Україною у форматі „люди для людей”. Конференція – лише один з перших кроків до вироблення постійної взаємодії різноманітних груп законних інтересів громадян країн ЄС і України щодо конкретних секторів, напрямків і зусиль, передбачених Планом дій. І хоча немає стандартних загальних рецептів і моделей для забезпечення ефективної взаємодії між організаціями громадянського суспільства і владою, є загальні принципи і цінності, на основі яких суспільства і уряди будують такі моделі для себе. Український уряд – цього разу вустами заступника Міністра закордонних справ Володимира Хандогія – підкреслив своє прагнення якнайповніше залучати до діалогу організовану громадськість і дослухатися до її голосу.
    Рекомендації, напрацьовані учасниками конференції, можуть стати основою для створення широкої громадської платформи для реалізації Плану дій Україна-ЄС і Європейської політики сусідства. Серед рекомендацій, викладених у Резолюції конференції – відкриття доступу для українських організацій до ширшого кола програм Європейського Союзу, насамперед у галузях освіти, молоді, культури, звернення до ЄЕСК з пропозицією про здійснення моніторингу і залучення структур громадянського суспільства України до процесу виконання Плану дій. Учасники конференції також закликали уряд України сприяти розвитку громадянського суспільства і його регулярному діалогу з владою з економічних, соціальних, екологічних питань, і запропонували проводити консультації з представниками третього сектору до і після щорічних саммітів Україна-ЄС та під час створення майбутнього Плану дій. Головна ж роль організацій громадянського суспільства, на думку учасників конференції, полягає у тому, щоб долати суспільну апатію і посилати чіткий сигнал урядам, що потрібно декларації наповнювати реальними діями.
    В Киеве говорят о единении гражданских обществ ЕС и Украины.
    6-7 февраля в Киеве состоялась конференция „Соединение гражданских обществ ЕС и Украины: решение проблем и поиск возможностей в рамках Плана действий Украина – ЕС”. На конференцию собралось немалое число участников: Президент Европейского экономического и социального комитета (ЕЭСК) Анн-Мари Зигмунд, глава Делегации Европейского Парламента в Парламентском комитете по вопросам сотрудничества ЕС-Украина Марек Сивец, глава Представительства Европейской Комиссии в Украине Иен Боуг, 24 члена Комитета, представители Еврокомиссии и украинского правительства и более 60 общественных организаций со всей Украины. Основная цель конференции – создание возможностей для более тесных связей между представителями украинских организаций гражданского общества – неправительственными организациями, ассоциациями работодателей, профсоюзами – с их коллегами в странах ЕС. Диалоги и сотрудничество, инициированные конференцией, помогут определить общие задания, которые будут решаться в ходе практической реализации Плана действий Украина-ЕС как части Европейской политики соседства.
    „Мы исходим из того, что у нас общие ценности и что Киев готов отстаивать эти ценности,” - заявила Анн-Мари Зигмунд, открывая конференцию. Она подчеркнула роль партнерств, социального диалога и культуры в достижении взаимопонимания с целью проведения преобразований, которые так необходимы Украине. По общему убеждению участников, диалог между представителями организованного гражданского общества в ЕС и в Украине – это ключ к утверждению общих ценностей и проведению широких общественных обсуждений всего круга вопросов, возможностей и обязанностей общественности в связи с реформами, которые проводятся украинскими органами власти с целью выполнения Плана действий Украина-ЕС.
    Конференция была задумана после визита контактной группы Европейского экономического и социального комитета „Восточноевропейские соседи” в Украину в июне 2005 года. „Мы хотим вернуться в Украину для дальнейшего проведения семинара на тему гражданского общества с нашими украинскими партнерами, а также обсудить, каким образом лучше всего подойти к этому заданию,” - сказала тогда госпожа Карин Алевельдт, глава Контактной группы ЕЭСК. И вот сегодня диалог продолжается. Он приводит к пониманию того, что трансформация Украины и превращение вызовов в возможности требуют более глубокого понимания связанных с этим процессов, укрепления влияния гражданского общества, рекомендаций по организации диалога между ЕС и Украиной в формате „люди для людей”. Конференция – лишь один из первых шагов к созданию постоянного взаимодействия различных групп законных интересов граждан ЕС и Украины по конкретным секторам, направлениям и усилиям, предусмотренных Планом действий. И хотя нет стандартных общих рецептов и моделей, а есть лишь общие принципы и ценности, на основе которых общества и правительства строят такие модели для себя. Правительство Украины – в этот раз устами заместителя Министра иностранных дел Владимира Хандогия – подчеркнуло свое стремление наиболее полно включать в диалог организованную общественность и прислушиваться к ее голосу.
    Рекомендации, наработанные участниками конференции, могут стать основой создания широкой общественной платформы для реализации Плана действий Украина-ЕС и Европейской политики соседства. Среди рекомендаций, изложенных в Резолюции конференции – открытие доступа для украинских организаций к более широкому кругу программ Европейского Союза, прежде всего в сферах образования, молодежи, культуры, обращение к ЭЕСК с предложением о мониторинге и вовлечении структур гражданского общества Украины в процесс реализации Плана действий. Участники конференции также призвали правительство Украины способствовать развитию гражданского общества и его регулярному диалогу с властью по экономическим, социальным, экологическим вопросам и предложили проводить консультации с представителями третьего сектора до и после ежегодных саммитов Украина-ЕС, а также при создании будущего Плана действий. Главная же роль организаций гражданского общества, по мнению участников конференции, состоит в преодолении общественной апатии и посылании четкого сигнала правительствам, что необходимо декларации наполнять реальными действиями.


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю