Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Ресурсний центр ГУРТ
ГО Громадянська палата міста Києва
Журнал
Коаліція ГО Покоління демократичних перетворень
Парламентський клуб НУО
Українська гельсинська спілка з прав людини
Портал Громадський простір

 

 НОВИНИ


У Києві говорять про поєднання громадянських суспільств ЄС та України.

8 лютого, 2006 р.

    6-7 лютого у Києві відбулась конференція „З’єднання громадянських суспільств ЄС та України: вирішення проблем та пошук можливостей в рамках Плану дій Україна-ЄС”. На конференцію зібрались чимало учасників: Президент Європейського економічного та соціального комітету (ЄЕСК) Анн-Марі Зігмунд, голова Делегації Європейського Парламенту у Парламентському комітеті з питань співробітництва ЄС-Україна Марек Сівєц, глава Представництва Європейської Комісії в Україні Ієн Боуг, 24 члени Комітету, представники Єврокомісії та українського уряду та понад 60 громадських організацій з усієї України. Основною метою конференції є створення можливостей для встановлення тісніших зв’язків між українськими організаціями громадянського суспільства – неурядовими організаціями, асоціаціями роботодавців, профспілками – з їхніми колегами у країнах ЄС. Діалоги і співпраця, ініційовані конференцією, допоможуть визначити спільні завдання, що вирішуватимуться у ході практичного втілення Плану дій Україна-ЄС як частини Європейської політики сусідства.
    „Ми виходимо з того, що ми маємо спільні цінності і що Київ готовий відстоювати ці цінності,” - заявила Анн-Марі Зігмунд, відкриваючи конференцію. Вона наголосила на ролі партнерств, соціального діалогу та культури у досягненні порозуміння задля проведення перетворень, що так потрібні Україні. На спільне переконання учасників, діалог між представниками організованого громадянського суспільства у ЄС та в Україні – це ключ до утвердження спільних цінностей і проведення широких суспільних обговорень з усього кола питань, можливостей і обов’язків громадськості у зв’язку з реформами, що проводяться українською владою задля виконання Плану дій Україна-ЄС.
    Конференція була задумана після візиту контактної групи Європейського економічного та соціального комітету „Східноєвропейські сусіди” до України у червні 2005 року. „Ми хочемо повернутися в Україну для подальшого проведення семінару на тему громадянського суспільства з нашими українськими партнерами, а також обговорити, яким чином найліпше підійти до цього завдання,” - сказала тоді пані Карін Алевельдт, голова Контактної групи ЄЕСК. І ось сьогодні діалог продовжується. Він приводить до розуміння того, що трансформація України і перетворення викликів на можливості потребує більш глибокого розуміння пов’язаних з цим процесів, зміцнення впливу громадянського суспільства, рекомендацій щодо організації діалогу між ЄС та Україною у форматі „люди для людей”. Конференція – лише один з перших кроків до вироблення постійної взаємодії різноманітних груп законних інтересів громадян країн ЄС і України щодо конкретних секторів, напрямків і зусиль, передбачених Планом дій. І хоча немає стандартних загальних рецептів і моделей для забезпечення ефективної взаємодії між організаціями громадянського суспільства і владою, є загальні принципи і цінності, на основі яких суспільства і уряди будують такі моделі для себе. Український уряд – цього разу вустами заступника Міністра закордонних справ Володимира Хандогія – підкреслив своє прагнення якнайповніше залучати до діалогу організовану громадськість і дослухатися до її голосу.
    Рекомендації, напрацьовані учасниками конференції, можуть стати основою для створення широкої громадської платформи для реалізації Плану дій Україна-ЄС і Європейської політики сусідства. Серед рекомендацій, викладених у Резолюції конференції – відкриття доступу для українських організацій до ширшого кола програм Європейського Союзу, насамперед у галузях освіти, молоді, культури, звернення до ЄЕСК з пропозицією про здійснення моніторингу і залучення структур громадянського суспільства України до процесу виконання Плану дій. Учасники конференції також закликали уряд України сприяти розвитку громадянського суспільства і його регулярному діалогу з владою з економічних, соціальних, екологічних питань, і запропонували проводити консультації з представниками третього сектору до і після щорічних саммітів Україна-ЄС та під час створення майбутнього Плану дій. Головна ж роль організацій громадянського суспільства, на думку учасників конференції, полягає у тому, щоб долати суспільну апатію і посилати чіткий сигнал урядам, що потрібно декларації наповнювати реальними діями.
    В Киеве говорят о единении гражданских обществ ЕС и Украины.
    6-7 февраля в Киеве состоялась конференция „Соединение гражданских обществ ЕС и Украины: решение проблем и поиск возможностей в рамках Плана действий Украина – ЕС”. На конференцию собралось немалое число участников: Президент Европейского экономического и социального комитета (ЕЭСК) Анн-Мари Зигмунд, глава Делегации Европейского Парламента в Парламентском комитете по вопросам сотрудничества ЕС-Украина Марек Сивец, глава Представительства Европейской Комиссии в Украине Иен Боуг, 24 члена Комитета, представители Еврокомиссии и украинского правительства и более 60 общественных организаций со всей Украины. Основная цель конференции – создание возможностей для более тесных связей между представителями украинских организаций гражданского общества – неправительственными организациями, ассоциациями работодателей, профсоюзами – с их коллегами в странах ЕС. Диалоги и сотрудничество, инициированные конференцией, помогут определить общие задания, которые будут решаться в ходе практической реализации Плана действий Украина-ЕС как части Европейской политики соседства.
    „Мы исходим из того, что у нас общие ценности и что Киев готов отстаивать эти ценности,” - заявила Анн-Мари Зигмунд, открывая конференцию. Она подчеркнула роль партнерств, социального диалога и культуры в достижении взаимопонимания с целью проведения преобразований, которые так необходимы Украине. По общему убеждению участников, диалог между представителями организованного гражданского общества в ЕС и в Украине – это ключ к утверждению общих ценностей и проведению широких общественных обсуждений всего круга вопросов, возможностей и обязанностей общественности в связи с реформами, которые проводятся украинскими органами власти с целью выполнения Плана действий Украина-ЕС.
    Конференция была задумана после визита контактной группы Европейского экономического и социального комитета „Восточноевропейские соседи” в Украину в июне 2005 года. „Мы хотим вернуться в Украину для дальнейшего проведения семинара на тему гражданского общества с нашими украинскими партнерами, а также обсудить, каким образом лучше всего подойти к этому заданию,” - сказала тогда госпожа Карин Алевельдт, глава Контактной группы ЕЭСК. И вот сегодня диалог продолжается. Он приводит к пониманию того, что трансформация Украины и превращение вызовов в возможности требуют более глубокого понимания связанных с этим процессов, укрепления влияния гражданского общества, рекомендаций по организации диалога между ЕС и Украиной в формате „люди для людей”. Конференция – лишь один из первых шагов к созданию постоянного взаимодействия различных групп законных интересов граждан ЕС и Украины по конкретным секторам, направлениям и усилиям, предусмотренных Планом действий. И хотя нет стандартных общих рецептов и моделей, а есть лишь общие принципы и ценности, на основе которых общества и правительства строят такие модели для себя. Правительство Украины – в этот раз устами заместителя Министра иностранных дел Владимира Хандогия – подчеркнуло свое стремление наиболее полно включать в диалог организованную общественность и прислушиваться к ее голосу.
    Рекомендации, наработанные участниками конференции, могут стать основой создания широкой общественной платформы для реализации Плана действий Украина-ЕС и Европейской политики соседства. Среди рекомендаций, изложенных в Резолюции конференции – открытие доступа для украинских организаций к более широкому кругу программ Европейского Союза, прежде всего в сферах образования, молодежи, культуры, обращение к ЭЕСК с предложением о мониторинге и вовлечении структур гражданского общества Украины в процесс реализации Плана действий. Участники конференции также призвали правительство Украины способствовать развитию гражданского общества и его регулярному диалогу с властью по экономическим, социальным, экологическим вопросам и предложили проводить консультации с представителями третьего сектора до и после ежегодных саммитов Украина-ЕС, а также при создании будущего Плана действий. Главная же роль организаций гражданского общества, по мнению участников конференции, состоит в преодолении общественной апатии и посылании четкого сигнала правительствам, что необходимо декларации наполнять реальными действиями.


Ваша оцінка перспективи вступу України до ЄС:
5 років
10 років
20 років
Ніколи