Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


Відносини ЄС-Україна, Угода про асоціацію / Зона вільної торгівлі, лібералізація візового режиму: роз'яснення щодо деяких важливих аспектів (& ENGL)

31 грудня, 2013 р.

    *** За останні дні відносини ЄС-Україна, в тому числі запропонована Угода про асоціацію, що включає поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (УА/ПВЗВТ), були предметом цілої низки публічних коментарів. Ми стурбовані тим, що деякі згадані цифри, неточно відображають справжні вигоди, які Угода про асоціацію принесла би Україні, і що існують серйозні непорозуміння про ступінь повноважень ЄС.
    Ми сподіваємося , що наведені нижче факти допоможуть прояснити деякі з непорозумінь щодо УА/ПВЗВТ, рішення щодо якої було схвалено одноголосно Урядом України 18 вересня 2013 року.
    1 . Перспектива членства в ЄС для України
    Відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз, будь-яка європейська держава, яка поважає принципи, на яких заснований ЄС, може подати заявку на членство. Членство вимагає , щоб країна-кандидат мала інститути, які гарантують демократію, верховенство права, права людини і повагу і захист меншин, а також мала реально працюючу ринкову економіку і була здатна самотужки впоратися з конкурентним тиском і силами ринку в рамках Союзу.
    Подавати чи не подавати заявку на вступ до ЄС є рішенням кожної окремої країни. Асоціація є кроком вперед у процесі і дозволяє кожній країні зважити, чи слід просуватися далі. Ми беремо до відома останні опитування громадської думки, які показують, що більшість українців підтримує майбутнє членство в ЄС.
    2 . Можливі втрати для української економіки через підписання УА/ПВЗВТ.
    Деякі цифри, що їх цитують, жодним чином не відображають справжні вигоди тісніших зв'язків з ЄС для України. Досвід країн Центральної Європи показує, що асоціація з ЄС приносить користь обом сторонам. Економіки зросли і привернули іноземні інвестиції, в той же час стимулюючи внутрішні інвестиції; конкурентоспроможність збільшилася і дозволила швидке зростання торгівлі; відкриті ринки зробили ці країни менш уразливими до коливань на світових ринках.
    ПВЗВТ з ЄС пропонує Україні доступ на ринок ЄС, без шкоди для традиційної торгівлі або співробітництва з Росією. Так само, як великі компанії ЄС продають свою продукцію на різних ринках по всьому світі, українські виробники могли би продовжувати продавати свої товари на російському ринку, в той самий час шукаючи нові можливості на спільному ринку ЄС, який являє собою більше 22% світової економіки.
    3 . Одностатеві шлюби
    ЄС не встановлює закони щодо сім'ї і не втручається у питання моралі. Це залишається питанням національних урядів. У той час як деякі члени ЄС вирішили узаконити одностатеві шлюби, в інших шлюб визначається як союз між чоловіком і жінкою. Україна погодила з ЄС низку законів, які мають бути ухвалені з метою забезпечення лібералізації візового режиму. Туди включено закони проти дискримінації, але вони не мають нічого спільного з правилами, що регулюють шлюбні відносини. Замість цього, для просування по шляху до лібералізації візового режиму, потрібно, щоб Україна ухвалила закони проти всіх типів дискримінації на робочому місці, аналогічні до правил ЄС у цій галузі.
    **************************************** ENGL
    EU-UA relations – Association Agreement/DCFTA, Visa Liberalisation: clarifications of some important aspects
    Over recent days, EU-Ukraine relations, including the proposed Association Agreement/Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, have been subject to a number of public comments.
    We are concerned that some of the figures used do not accurately reflect the true benefits the Association Agreement would bring to Ukraine, and that there are major misunderstandings about the extent of EU powers.
    We hope that the facts below will help to clear up some of those misunderstandings about the AA/DCFTA, which was adopted unanimously by the Ukrainian Government, on September 18, 2013.
    1. Perspective of EU membership for Ukraine
    According to Article 49 of the Treaty on European Union, any European state which respects the principles on which the EU is based may apply for membership. Membership requires that the candidate country has institutions which guarantee democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities, and has a functioning market economy as well as the capacity to cope with competitive pressure and market forces within the Union.
    Whether or not to apply to join the EU is a decision for each individual country to make. Association is one step in the process, and allows each country to weigh up whether or not to take things further. We take note of recent opinion polls which show that a majority of Ukrainians supports future EU membership.
    2. Possible losses for the Ukrainian economy through signing of the AA/DCTFA.
    Some of the figures being quoted in no way truly reflect the benefits to Ukraine of closer ties with the EU. The experience of countries from Central Europe demonstrates that association with the EU brings benefits to both sides. Economies grew and attracted foreign investment, while also triggering domestic investment; competitiveness increased and allowed for rapid growth in trade; open markets made these countries less vulnerable to world market fluctuations.
    The DCFTA with the EU offers Ukraine access to the EU market, with no damage to traditional trade or cooperation with Russia. Just as major EU companies sell their products on different markets worldwide, Ukrainian manufacturers could continue selling their goods on the Russian market while seeking new possibilities in the EU common market, which represents more then 22% of the global economy.
    3. Same sex marriages
    The EU does not set family laws or get involved in moral issues. This remains an issue for national governments. While some EU members decided to legalize same sex marriages, in others marriage is defined as a union between a man and a woman. Ukraine agreed with the EU a set of laws to be adopted in order to allow Visa Liberalization. This includes anti-discrimination laws, but these have nothing to do with rules on marriage. What is instead required to advance on the path towards visa liberalization is that Ukraine adopts legislation against all types of discrimination at the working place, similar to the EU rules in this field."


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю