Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

Quicks: Креативний мобільний застосунок для відеомонтажу
Мобільний додаток Slibe для веб - дизайнерів
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область

 

 НОВИНИ


Ніна Карпачова піддає сумніву правомірність арешту в Польщі громадянки України – доктора фізико-математичних наук

2 липня, 2006 р.

    Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова відкрила провадження у справі 32-річної Дар’ї Філатової, громадянки України, доктора фізико-математичних наук, заарештованої 13 червня 2006 року правоохоронними органами Польщі.
    Попереднє вивчення причин і обставин арешту, а також прийнятих у цивілізованому світі норм поводження із заарештованими змусили Омбудсмана України невідкладно, в рамках двосторонньої Угоди про співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і Речником прав обивательських Республіки Польща, направити листа колезі – Яношу Богумілу Качановські про сприяння у захисті прав заарештованої громадянки України. За повідомленням рідних Дар’ї Філатової, її було заарештовано відділом поліції з питань корупції в м. Кельце й перевезено до м. Кракова, де того ж дня відбувся суд, що постановив тримати підозрювану під вартою три місяці в СІЗО.
    Рідні Дар’ї Філатової, котрі проживають у Севастополі, дізналися про це 14 червня 2006 року. Причому це було не офіційним повідомленням представників польської влади, а приватним, отриманим від професора Марека Гживачевського, безпосереднього наукового керівника Д.Філатової в Академії у м. Кельце.
    Ніна Карпачова у своєму листі наголошує, що слідчі дії у справі Д.Філатової після її арешту проводилися без участі адвоката і представника консульської установи України. Це є брутальним порушенням законодавства Республіки Польща та Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини.
    За отриманою Омбудсманом України інформацією, у тому, що сталося з Дар’єю Філатовою, проглядається упереджене ставлення до неї студентів-заочників, за звинуваченнями яких її заарештовано. Коли ці студенти – працівники поліції та пенітенціарних органів, вирішили, що викладачка, на їхню думку, занадто вимоглива, вони пішли на відверте протистояння та намагалися чинити на неї тиск. Врешті-решт це призвело до звинувачення Д.Філатової в отриманні хабара.
    Ніна Карпачова вкрай стурбована тим, що польська сторона, порушивши міжнародні норми, не поінформувала своєчасно про факт арешту громадянки України Генерального консула України в м. Кракові. Навіть через кілька днів після суду Генеральне консульство не мало офіційної інформації про суть справи та умови тримання громадянки України у слідчому ізоляторі.
    Останнє особливо важливо ще й тому, що Дар’я Філатова має вкрай слабке здоров’я. Вона перенесла тяжкі захворювання, була вимушена тривалий час лікуватися від перевтоми та депресії. Ніна Карпачова поінформувала свого польського колегу, що перебування Д.Філатової в слідчому ізоляторі може вкрай негативно позначитися на її фізичному стані та самопочутті. Медичний висновок про стан здоров’я Д.Філатової направлено також Генеральному консулові України в м. Кракові Михайлу Бродовичу.
    Чи врахував суд названі факти і чи отримувала українська громадянка під час перебування в слідчому ізоляторі необхідну медичну допомогу, якої гостро потребує? Вичерпну відповідь на це питання Омбудсман України сподівається отримати від польської сторони у найближчі дні. Тим часом під дією стресу стан здоров’я заарештованої різко погіршився.
    Дар’я Філатова викладає у Свєнтокшижській Академії упродовж п’яти років. За тиждень до арешту захистила у Варшаві докторську дисертацію. Відомо, що незадовго до цих подій вона скаржилася до відділу поліції в м. Кельце з приводу неодноразових погроз помсти, які чула від студентів-заочників. Вже одне це мало б насторожити краківський суд – чи не є справа української викладачки сфабрикованою? За таких обставин Уповноважений з прав людини не виключає, що це могла бути спланована акція.
    Омбудсман України, враховуючи неординарність і серйозність ситуації, а також викладені вище обставини справи й особистість викладачки, висловила польському Омбудсманові наполегливе прохання сприяти, в межах його компетенції, неупередженому й об’єктивному слідству у справі Д.Філатової, а також зміні застосованих щодо неї превентивних заходів на більш гуманні, без тримання у слідчому ізоляторі.
    На жаль, це не єдиний випадок упередженості представників польської влади у справах, які стосуються громадян України, констатує Ніна Карпачова. Так, на контролі Уповноваженого з прав людини і нині перебуває справа про вбивство польськими поліцейськими трудового мігранта з України Сергія Кудрі, здійснене на очах його вагітної дружини. Після тієї жахливої події вже понад 5 років Ніна Карпачова, разом з родиною С. Кудрі, добивається виплати компенсації за втрату годувальника його маленькому синові, що народився вже після смерті батька.
    
    P.S. Як повідомив у телефонній розмові з Ніною Карпачовою Генеральний консул України в Кракові Михайло Бродович, 4 липня ц.р. відбудеться засідання суду, на якому буде розглядатися апеляція Дар’ї Філатової.
    
    
    
    Нина Карпачева сомневается в правомерности ареста в Польше гражданки Украины – доктора физико-математических наук
    
    Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачева открыла производство по делу 32-летней Дарьи Филатовой, гражданки Украины, доктора физико-математических наук, арестованной 13 июня 2006 года правоохранительными органами Польши.
    Предварительное изучение причин и обстоятельств ареста, а также принятых в цивизизованном мире норм обращения с арестованными вынудили Омбудсмана Украины немедленно, в рамках двустороннего Договора о сотрудничестве между Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и Речником прав обывательских Республики Польша, направить письмо польскому коллеге – Яношу Богумилу Качановски о содействии в защите прав арестованной гражданки Украины.
    По сообщению родных Дарьи Филатовой, ее арестовал отдел полиции по вопросам коррупции в г. Кельце и перевез в г. Краков, где в тот же день состоялся суд, постановивший держать подозреваемую под стражей три месяца в СИЗО.
    Родственники Дарьи Филатовой, проживающие в Севастополе, узнали об этом 14 июня 2006 года. Причем, это не было официальным сообщением представителей польских властей, а частным, полученным от профессора Марека Гживачевского, непосредственного научного руководителя Д. Филатовой в Академии в г. Кельце.
    В своем письме Нина Карпачева подчеркивает, что следственные действия после ареста Д. Филатовой проводились без участия адвоката и представителя украинского консульского учреждения, что является грубым нарушением законодательства Республики Польша и Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека.
    Из полученной Омбудсманом Украины информации, в том, что произошло с Д. Филатовой, усматривается предвзятое отношение к ней студентов-заочников, по обвинению которых ее арестовали. Когда эти студенты – сотрудники полиции и пенитенциарных учреждений, решили, что преподаватель (по их мнению) чересчур требовательна, они пошли на открытое противостояние и пытались оказать на нее давление. Наконец, это закончилось обвинением Д. Филатовой в получении взятки.
    При таких обстоятельствах Уполномоченный по правам человека не исключает, что это могла быть спланированная акция.
    Нина Карпачева крайне обеспокоена тем, что польская сторона, нарушив международные нормы, своевременно не поставила в известность о факте ареста гражданки Украины Генерального консула Украины в Кракове. Даже через несколько после суда Генеральное консульство не имело официальной информации о сути дела и об условиях содержания гражданки Украины в следственном изоляторе.
    Последнее особенно важно еще и потому, что у Дарьи Филатовой крайне слабое здоровье. Она перенесла тяжелые заболевания, была вынуждена длительное время лечиться от переутомления и депрессии. Нина Карпачева информировала польского коллегу, что пребывание Д.Филатовой в следственном изоляторе может крайне отрицательно отразиться на ее физическом состоянии и самочувствии. Медицинское заключение о состоянии здоровья Д.Филатовой также направлено Генеральному консулу Украины в г. Кракове Михаилу Бродовичу.
    Учел ли суд перечисленные факты, и получала ли украинская гражданка во время пребывания в следственном изоляторе необходимую медицинскую помощь, в которой остро нуждается? Исчерпывающий ответ на этот вопрос Омбудсман Украины надеется получить от польской стороны в ближайшие дни. Тем временем под воздействием стресса состояние здоровья арестованной резко ухудшилось.
    Дарья Филатова преподает в Свентокшижской Академии в течении пяти лет. За неделю до ареста она защитила в Варшаве докторскую диссертацию. Известно, что незадолго до этих событий она обращалась с жалобой в отдел полиции в г. Кельце по поводу неоднократных угроз отомстить, исходящих от студентов-заочников. Уже одно это должно было бы насторожить краковский суд – не является ли дело украинского преподавателя сфабрикованным? При таких условиях Уполномоченный по правам человека не исключает, что это могла быть спланированная акция.
    Омбудсман Украины, учитывая неординарность и серьезность ситуации, а также изложенные выше обстоятельства дела и личность преподавателя, обратилась к польскому Омбудсману с настойчивой просьбой содействовать, в пределах его компетенции, непредвзятому и объективному следствию по делу Д.Филатовой, а также замене примененных к ней превентивных мер на более гуманные, без содержания в следственном изоляторе.
    К сожалению, это не единственный случай предвзятости представителей польской власти в делах, которые касаются граждан Украины, констатирует Нина Карпачева. Так, на контроле Уполномоченного по правам человека и ныне находится дело об убийстве польскими полицейскими трудового мигранта с Украины Сергея Кудри, совершенное на глазах его беременной жены. После того ужасного события уже более пяти лет Нина Карпачева, вместе с родными С. Кудри, добивается выплаты компенсации за потерю кормильца его маленькому сыну, родившемуся уже после гибели отца.
    
    P.S. Как сообщил в телефонном разговоре с Ниной Карпачевой Генеральный консул Украины в Кракове Михаил Бродович, 4 июля с.г. состоится заседание суда, на котором будет рассматриваться апелляция Дарьи Филатовой.


Яким суспільним інституціям ви довіряєте найбільше?
Президенту
Верховній раді
Уряду
органам місцевого самоврядування
Армії
Поліції
Цекрві
Громадським організаціям
Волонтерам
Нікому не довіряю